Tietosuojaseloste-asetuksen mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista

Rekisterinpitäjä 

Suomen Numeropalvelu Oy – Finlands Nummertjänst Ab

Ab (y-tunnus 0792060-0)

PL 6
00521 Helsinki

Käyntiosoite: Firdonkatu 2 T 151
00520  Helsinki

Puh. 020 442 2122 (Arkisin klo 8.00-16.00. Puheluiden hinnat 1.1. 2016 alkaen: soitto matkapuhelinliittymästä 8,35 senttiä/puhelu + 18,05 senttiä/min ja kiinteästä verkosta 8,35 senttiä/puhelu + 6,55 senttiä/min.)

 

Tallennamme asiakaspalvelumme puhelut osapuolten asiointiin liittyvien oikeuksien turvaamiseksi. Käytämme tallenteita asiakaspalvelumme laadun ja osaamisen kehittämiseksi sekä petoksellisen toiminnan ehkäisemiseen. Tallentaminen tapahtuu tietoturvallisesti tietosuoja-asetuksen ja muiden säädösten puitteissa eikä tallenteita käytetä muihin tarkoituksiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Puheluiden taltiointeja käsittelevät vain siihen oikeutetut henkilöt, joita koskee vaitiolovelvollisuus.


Valtakunnallinen tilaajatietokanta koostuu useiden teleyritysten toimittamista liittymätiedoista, joissa vastuullinen rekisterinpitäjä on liittymäsopimuksen tehnyt teleyritys.

 

Tietosuojavastaava
Suomen Numeropalvelu Oy – Finlands Nummertjänst Ab
Jari Puhakka
PL 6, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@fonecta.com

Rekisterin nimi
Suomen Numeropalvelun valtakunnallinen tilaajatietokanta.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään sähköisen viestinnän palvelulain (917/2014) mukaisen yhteystietopalvelun (valtakunnallinen tilaajatietokanta) muodostamiseksi sekä sen tarjoamista varten.
Tilaajatietokannan oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen mukaisesti 6.1 c), eli käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Lakisääteinen velvoite on laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), 23 luku.


Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tietoja käytetään yhteystietopalvelun ja niihin läheisesti liittyvien lisäarvopalvelujen tuottamiseen sekä tarjoamiseen sähköisen viestinnän palvelulain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

 

Rekisterin sisältämät henkilötietoryhmät
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
- käyttäjän ja/tai tilaajan etu- ja sukunimet
- käyttäjän ja/tai tilaajan osoitteet
- käyttäjän ja/tai tilaajan kiinteän puhelinliittymän numero ja muut siihen liittyvät tiedot
- käyttäjän ja/tai tilaajan matkapuhelinliittymän numero ja muut siihen liittyvät tiedot
- operaattorin nimi

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään teleyrityksiltä ja Fonecta Oy:ltä.

 

Tietojen luovutus
Rekisterinpitäjällä on valtakunnallisen tilaajatietokannan ylläpitäjänä velvollisuus luovuttaa yhteystietopalveluissa julkaistaviksi ilmoitettuja tietoja yhteystietopalveluiden tarjoajille. 


Henkilötietojen säilytysaika
Valtakunnallisen tilaajatietokannan tietoja päivitetään arkipäivisin. Kopiot tietokannoista säilytetään 3kk reklamaatioiden hoitamisen mahdollistamiseksi ja virheiden korjaamiseksi.

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.


Rekisteröityjen oikeudet
Rekisteröity voi ottaa yhteyttä yhtiön tietosuojavastaavaan henkilötietojen käsittelyyn ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä:

Suomen Numeropalvelu Oy – Finlands Nummertjänst Ab
Tietosuojavastaava Jari Puhakka
PL 6, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@fonecta.com

Tiettyjen rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi (oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen poistamiseen) yhtiön rekisterinpitäjänä pitää pystyä tunnistamaan rekisteröity ja vahvistamaan rekisteröidyn henkilöllisyys tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rekisteröidyn tulee toimittaa yhtiölle osana rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöä kopio henkilöllisyystodistuksesta (passi, ajokortti tai henkilökortti).

Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, myös oikeus pyytää kopio yhtiön käsittelemistä henkilötiedoista.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Suomen Numeropalvelu Oy – Finlands Nummertjänst Ab / Tietosuojavastaava
PL 6, 00521 Helsinki

tai sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@fonecta.com.

Tarkastuspyynnön sisältö (tilaajatietokanta):
- Nimi
- Puhelinnumero
- Osoite
- Sähköpostiosoite
- Kopio henkilöllisyystodistuksesta (passi, ajokortti tai henkilökortti)
- Missä muodossa haluat tiedot (postitse vai sähköisessä muodossa)

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa Televisiokatu 4, 00240 Helsinki. Kun tarvittavat tiedot sisältävä pyyntö on saapunut yhtiölle, vastaamme siihen 30 päivän kuluessa. Tietojen kysely on maksutonta. Mikäli rekisteröity pyytää useampia jäljennyksiä tai esittää uuden tarkastuspyynnön kuuden (6) kuukauden sisällä edellisestä tarkastuspyynnöstä, yhtiö voi veloittaa hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua. Tietojen korjaus- ja poistopyynnöt tulee tehdä suoraan omalle teleyritykselle, jotta pyynnöt välittyisivät myös muille yhteystietopalveluyrityksille. Teleoperaattorit eivät toimita yhtiölle salaisiksi luokiteltuja tai turvakiellon alaisia puhelinnumeroita.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen poistamista, jos niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai niitä käsitellään lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos:
- rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden
- käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
- rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

Automatisoidut päätökset ja profilointi
Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on rekisteröityä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa rekisteröityyn vastaavalla tavalla merkittävästi. Yhtiö ei suorita asiakkaidensa profilointia.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Oikeusministeriön yhteydessä toimii kansallisena valvontaviranomaisena tietosuojavaltuutettu. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä.

Tietoturva
Yhtiö huolehtii palveluidensa tietoturvasta käyttäen menettelytapoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisessa suhteessa uhkien vakavuuteen ja tekniseen kehitystasoon sekä kustannuksiin. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Sisäisiä tietosuojaa ja tietoturvaa koskevia ohjeistuksia toteutetaan muun muassa ennakoivan riskienhallinnan keinoin, huomioimalla tietosuoja- ja tietoturva tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa sekä kouluttamalla henkilöstöä. Lisäksi yhtiö työskentelee jatkuvasti sisäänrakennetun tietosuojan ja oletusarvoisen tietosuojan toteuttamiseksi liiketoiminnassaan.


Suomen Numeropalvelu, kuten ei mikään mukaan yritys, ei voi tarjota täydellistä tietoturvaa. Jokaisen Suomen Numeropalvelun asiakkaan on myös itse huolehdittava omasta tietoturvastaan tarkoituksenmukaisella tavalla.

Asiakaspalvelupuheluiden tallentaminen tapahtuu tietoturvallisesti tietosuoja-asetuksen ja muiden säädösten puitteissa eikä tallenteita käytetä muihin tarkoituksiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.
Puheluiden taltiointeja käsittelevät vain siihen oikeutetut henkilöt, joita koskee vaitiolovelvollisuus.

Suomen Numeropalvelu on nimennyt tietosuojavastaavaksi Jari Puhakan, jolla on kokonaisvastuu henkilötietojen hallinnasta yhtiössä. Rekisteröidyt voivat ottaa yhteyttä yhtiön tietosuojavastaavaan lähettämällä sähköpostin osoitteeseen tietosuoja@fonecta.com. 


Yhtiö luovuttaa henkilötietoja tällä selosteella kerrotun mukaisesti.

Henkilötietojen jakaminen alihankkijoille
Suomen Numeropalvelulla on oikeus käyttää palveluiden tuottamisessa alihankkijoita, esimerkiksi ICT-palveluiden tarjoajia. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi. Nämä alihankkijat käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun rekisterinpitäjän ohjeiden ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.


Jos yhtiö jakaa henkilötietoja alihankkijalle, joka on henkilötietojen käsittelijä, yhtiö solmii aina käsittelysopimukset henkilötietojen käsittelijän kanssa varmistaakseen, että henkilötietojen käsittelijä käsittelee henkilötietoja turvallisesti ja tietosuojasäännösten sekä rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.

Henkilötietojen käsittely EU/ETA-alueen ulkopuolella
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos tietojen siirto on kuitenkin tarpeellista, yhtiö varmistaa, että EU komissio on hyväksynyt kohdemaan tietosuojan tason asianmukaiseksi tai sopimalla siirrosta EU komission hyväksymillä vakiosopimuslausekkeilla tai Privacy Shield -järjestelyllä.

Muutokset
Tämä Tietosuojaseloste korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Suomen Numeropalvelu päivittää tätä Tietosuojaselostetta tarpeen mukaan, esim. lainsäädännön tai ohjeistuksen muuttuessa. Päivitykset voi tarkistaa www.suomennumeropalvelu.fi verkkosivustolta, jossa näytetään aina viimeisin Tietosuojaseloste.

Seloste päivitetty 11.5.2022.